Mitsubishi Heavy FDT-VG Hyper Inverter

10

Кассетные кондиционеры (сплит системы) Mitsubishi Heavy серия FDT-VG Hyper Inverter